§ 1. NAVN OG HJEMSTED
 
 Foreningens navn er GUG BORGERFORENING.
  Foreningens hjemsted er den til enhver tid valgte formands private adresse.   

 2. FORMÅL

 Foreningens formål er 
- at være medlemmernes talerør overfor myndighederne 
 f. s. v. a. emner, som berører bydelens trivsel og udvikling, 
- at tilvejebringe fysiske rammer for et kulturelt samvær for bydelens borgere, samt 
- at arrangere kulturelle aktiviteter, debatmøder m. v. for medlemmerne.  
 Foreningen er upolitisk.  

 3. MEDLEMMER  

Som medlemmer kan optages borgere, der er bosiddende på de i tillæg til nærværende vedtægter anførte veje.

Bilaget fremlægges årligt af bestyrelsen for generalforsamlingen til godkendelse under dagsordenens pkt. 5. 

Hvor flere borgere har samme postadresse, gælder medlemskabet hele postadressen.

Borgere, bosiddende udenfor det ovenfor omhandlede område, kan på begæring optages som medlemmer i foreningen når mindst 4 af bestyrelsens medlemmer anbefaler dette.

Medlemmer kan ikke gøres personligt og økonomisk ansvarlige for foreningens aktiviteter.

§ 4. FORENINGSÅR

Foreningsåret følger kalenderåret.

 5. REGNSKAB

Regnskabsåret følger kalenderåret. 
 Foreningens evt. formue skal, bortset fra en passende kassebeholdning, 
 anbringes på bedst mulige vilkår i pengeinstitutter.

§ 6. KONTINGENT

Kontingent til foreningen dækker husstanden. Kontingentets størrelse fastsættes for 1 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves årligt i januar måned.

§ 7. GENERALFORSAMLING  

 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes ordentligvis første tirsdag i februar. Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse sker ved offentliggørelse på foreningens hjemmeside  www.gug-borgerforening.dk  og pr. e-mail, evt. pr. brev. 

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt bestyrelsens evt. forslag til ændringer i vedtægterne.

Forslag fra medlemmerne, der ønskes drøftet på generalforsamlingen, skal tilsendes formanden skriftligt senest 7 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde:

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af dagsorden

3. Formandens beretning

4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

5. Forslag fra bestyrelsen

6. Forslag fra medlemmerne

7. Valg

- Valg til bestyrelsen

- Valg af suppleanter til bestyrelsen

- Valg af revisorer og revisorsuppleant
 
8. Eventuelt


Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt bestyrelsen eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer begærer dette.
Begæring fra medlemmerne om ekstraordinær generalforsamling fremsættes skriftligt til formanden. 
 Begæringen skal indeholde angivelse af hvilke punkter, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme vis og med samme varsel som den ordinære generalforsamling.
 Dagsordenen på ekstraordinær generalforsamling omfatter alene de punkter, der har foranlediget generalforsamlingen indkaldt.

Beretning og beslutningsreferat fra generalforsamlingen offentliggøres på foreningens hjemmeside 2 uger efter generalforsamlingen og kan fra samme tidspunkt rekvireres ved foreningens sekretær.

Afstemning

Hvert medlem, dog kun et medlem pr. husstand, der ikke er i kontingentrestance og som har været medlem af foreningen i mindst 3 måneder, har stemmeret på generalforsamlingen.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Afstemning foregår ved håndsoprækning, men skal dog foregå skriftligt, hvis blot 1 fremmødt medlem fremsætter krav herom.
 
Vedtægtsændringer kræver dog, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for, subsidiært at et simpelt flertal stemmer for på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med maximalt 3 måneders mellemrum.

 

§ 8. LEDELSE 

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen således: 

- Lige år: 2 medlemmer. 
- Ulige år: 3 medlemmer. 

Formand og kasserer må ordentligvis ikke forlade bestyrelsen samtidig.

Bestyrelsen konstituerer sig snarest efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær. 
 Den tiltrædende bestyrelse overtager foreningens ledelse umiddelbart efter valget på generalforsamlingen.
 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede ved et indvarslet bestyrelsesmøde. 

 Generalforsamlingen vælger for 1 år ad gangen 2 suppleanter til bestyrelsen. 
 Såfremt en suppleant i valgperioden erstatter et afgående bestyrelsesmedlem, følger den pågældende valgperioden for det afgående bestyrelsesmedlem.  

Bestyrelsen afholder årligt mindst 4 bestyrelsesmøder, der indkaldes af formanden eller et bestyrelsesflertal.
 Referat fra møderne godkendes på det næstfølgende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Ansvar

Bestyrelsen kan ikke gøres personligt og økonomisk ansvarlig for foreningens aktiviteter.

§ 9 TEGNINGSRET

Tegningsret for foreningen har formanden og kassereren i fællesskab.

§ 10. REVISION

Til revisorer vælger den ordinære generalforsamling 2 medlemmer for 2 år ad gangen.
 Revisorerne har til enhver tid ret til uanmeldt revision.
 Revisorerne reviderer regnskabet og forsyner dette med deres påtegning.

 

§ 11. OPHÆVELSE

Foreningen kan ophæves, såfremt mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 21 dages mellemrum, stemmer herfor.   Ved ophævelse af foreningen tilfalder foreningens formue alment velgørende formål/foreninger i Gug. Såfremt foreningen fusionerer med en anden forening skal mindst 50 % af foreningens formue fordeles forlods til andre foreninger i Gug.   Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 7. februar 2012. De tidligere vedtægter er samtidig trådt ud af kraft.  
 
Bruno G. Schnoor 
 Formand

TOP